Kto sme

Občianske združenie Communio Minerva vzniklo v roku 2008 pod názvom City Egg. Snem združenia v septembri 2013 rozhodol o zmene názvu združenia na Communio Minerva.

Združenie má svojou činnosťou záujem prispievať najmä k poznávaniu a propagácii osobností slovenského politického a filozofického myslenia, slovenských politických dejín, ale nevyhýba sa ani iným spoločenským, politologickým či filozofickým témam.

Svojím názvom sa združenie hlási k odkazu liberálne orientovaného vydavateľstva Minerva, ktoré v rokoch 1869-1872 vydávalo spisbu autorov blízkych tzv. Novej školy slovenskej. Rovnako ako v minulosti pôsobiace vydavateľstvo Minerva, má aj naše združenie za cieľ propagovať tvorbu autorov, ktorým sú blízke hodnoty osobnej slobody, demokracie a pluralizmu. Rovnako chceme širšej verejnosti predstaviť tých autorov z minulosti slovenského politického, filozofického a kultúrneho diania, ktorí neprávom upadli do zabudnutia. Sme presvedčení, že naša minulosť je zaujímavejšia a pestrejšia, než sa všeobecne usudzuje.

Na dosiahnutie týchto cieľov bude naše združenie pravidelne vydávať zborníky a publikácie, ktorých obsahom nebudú len príspevky členov združenia, ale aj iných, verejne známych a angažovaných ľudí.

Ján Palárik, predstaviteľ Novej školy slovenskej, často zdôrazňoval, že ruch je znakom života. Sme presvedčení, že vyvolať pozitívny ruch, t. j. verejnú diskusiu na niektoré tematické okruhy z našej minulosti, má priamy dosah aj na súčasnosť. Rovnako sme presvedčení, že vývoj našej spoločnosti bol vždy zviazaný s vývojom v Európe. Táto skutočnosť je v súčasnosti zdôraznená členstvom Slovenska v Európskej únii. Z tohto dôvodu je našim cieľom venovať sa aj tým európskym myšlienkovým prúdom, ktorých presahy ovplyvnili, či už pozitívne alebo negatívne, aj situáciu na Slovensku. Z rovnakého dôvodu máme snahu nadviazať spoluprácu so Slovákmi, ktorí žijú a kariérne pôsobia v zahraničí.

To všetko ma potenciál obohatiť úroveň nášho spoločenského a kultúrneho diania.